OŘECHOVÁ MÁSLA A KRÉMY - rozmazli se s každou objednávkou Podívat se na nabídku

Formulář pro uplatnění reklamace

Nepřišlo zboží tak, jak mělo, je poškozené nebo má jinou vadu? Při vracení zboží využijte Formulář pro uplatnění reklamace, kde vyplníte potřebné údaje.

 

Formulář pro uplatnění reklamace

 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím). Adresát (prodávající)

internetový obchod: www.gymio.com

Společnost: Fitness Commerce s.r.o.

se sídlem: Spálená 480/1, Trnitá, 602 00 Brno

IČ: 097 53 311

E-mailová adresa: reklamace@gymio.com

Telefonní číslo: +420 601 541 892

 

Spotřebitel:

Jméno:

Příjmení:

Adresa:

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

Vážení, 

dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil/a objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil/a, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu). 

 

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*) a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum) podpis

_____________________________

   Jméno a příjmení spotřebitele
Seznam příloh

  1. Faktura za objednané zboží č. (*)

_________________________________________________________________________________

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace 

 

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem. 

 

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci. 

 

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace. 

 

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.